·

Zaświadczenia o wynikach sportowych

Zaświadczenia potwierdzające wyniki sportowe zawodników wydaje się w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia wniosku/prośby w formie pisemnej na adres: biuro@jjsport.pl.
Wniosek o wyniki sportowe powinien zawierać:
– imię i nazwisko zawodnika;
– data urodzenia lub PESEL zawodnika;
– wykaz wnioskowanych wyników wraz z nazwą, datą i miejscem zawodów;
– potwierdzenie wyniku danego zawodnika w formie skanu lub zdjęcia dyplomu dołączone do maila.
Wnioski bez wyżej wymienionych danych pozostaną bez rozpatrzenia.